സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 13,644 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 13,644 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു.

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 13,644 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു.

“Manju”

സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 13,644 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു.

ജില്ലതിരിച്ചുള്ള കണക്കുകൾ

കോഴിക്കോട് 2022
എറണാകുളം 1781
മലപ്പുറം 1661
തൃശൂര്‍ 1388
കണ്ണൂര്‍ 1175
തിരുവനന്തപുരം 981
കോട്ടയം 973
ആലപ്പുഴ 704
കാസര്‍ഗോഡ് 676
പാലക്കാട് 581
ഇടുക്കി 469
കൊല്ലം 455
പത്തനംതിട്ട 390
വയനാട് 388

Related post