അഹങ്കാരത്തോടെ നമ്മുടെ കാൽക്കീഴിലെ മണ്ണിനെ ചവിട്ടുമ്പോൾ നാം ഓർക്കണം..

അഹങ്കാരത്തോടെ നമ്മുടെ കാൽക്കീഴിലെ മണ്ണിനെ ചവിട്ടുമ്പോൾ നാം ഓർക്കണം………….. ഒട്ടും അഹങ്കാരമില്ലാതെ ഈ മണ്ണ് നമ്മെ കാത്തിരുപ്പുണ്ട് എന്നത്……… When we trample on this soil arrogantly, We should not forget that this soil awaits for us without any arrogance…   Watch Video :  Read More

തനിച്ച് നടക്കാനും തനിച്ചിരിക്കാനും കഴിയും… പക്ഷേ തനിച്ച് ജീവിക്കാനോ…?

തനിച്ച് നടക്കാനും തനിച്ചിരിക്കാനും കഴിയും… പക്ഷേ തനിച്ച് ജീവിക്കാനോ…? ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റപെടലെന്താ..? All of us can sit & walk alone. However, can we live our whole lives completely alone and secluded..? What is the most extreme form of loneliness one can experience in this world..?   Watch Video :  Read More

സൂര്യോദയത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു രാത്രിയോ പ്രത്യാശയെ തോല്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയോ

സൂര്യോദയത്തെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു രാത്രിയോ പ്രത്യാശയെ തോല്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയോ ഇന്നു വരെ ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ..? നമ്മുടെയൊക്കെ സ്വപ്‌നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ, ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ, പ്രതിസന്ധികളും തോൽവികളും ദുരന്തങ്ങളുമൊന്നും തടസമാവരുത്….. ഈ വീഡിയോ കാണുക …. In this world, has there ever been a night that could defeat a sunrise? Or an adversity that could defeat hope? In achieving our dreams and goals, never should […]Read More